Utkast til erklæring om menneskerettigheter og klimaendringer

Utkast til erklæring om menneskerettigheter og klimaendringer

Fortale:

Inspirert av FN-pakten, Menneskerettighetserklæringen, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Wien-erklæringen og handlingsprogrammet fra FNs verdenskonferanse om menneskerettigheter, FNs erklæring for urfolks rettigheter, Nagoya-protokollen og andre relevante internasjonale rettskilder som omfatter menneskerettigheter.

Inspirert av Stockholm-erklæringen om det menneskelige miljø, FNs rammekonvensjon om klimaendring, Konvensjonen om biologisk mangfold, Verdenspakten om naturen, Havrettskonvensjonen, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og andre relevante virkemidler i internasjonal miljørett,

Bekrefter universaliteten, samhørigheten og den gjensidige avhengigheten av alle menneskerettigheter,

Erkjenner den fundamentale avhengigheten av alt liv på jorden i et sunt globalt økosystem,

Erkjenner at klimaeffekter som resultat av menneskeskapt industri og forbrukervirksomhet uforholdsmessig påvirker de fattige, kvinner og barn, de sårbare, små øysamfunn, utviklingsland og mindre utviklede land, fremtidige generasjoner og utallige andre levende organismer og biotiske systemer,

Erkjenner at domstoler og jurister av internasjonal status knytter oppfyllelsen av menneskerettighetene til et sikkert, sunt og økologisk miljø, og at dette nødvendigvis inkluderer menneskerettigheter relatert til klimaskader,

Erkjenner at mennesker og andre levende organismer, samt biotiske systemer blir påvirket av klimaskader og at det er menneskers ansvar å respektere og beskytte deres rettigheter,

Erkjenner at vitenskapen stadfester trusselen klimaendringer utgjør for livsgrunnlaget og velværet til nåværende og fremtidige generasjoner,

Dypt bekymret over de alvorlige menneskerettslige konsekvensene av det forsatte politiske nederlaget i å fastsette forpliktelser når det gjelder klimautslippsreduksjon og -tilpasning; over markedets dominans som høyeste betydning og som koordinerer internasjonale tiltak mot klimakrisen; og over mangelen på direkte ansvar stilt i internasjonale menneskerettighetslover for bedriftsaktører som krenker menneskelige og miljømenneskerettigheter,

Overbevist om at de potensielt irreversible effektene av klimaendring skaper et vitalt behov for nye former for statlig og ikke-statlig ansvar og tilbøyelighet.

 

Følgende prinsipper erklæres:

Del I:

 1. Menneskerettigheter og en dyp forpliktelse til klimarettferdighet er samhørig og avhengig av hverandre.
 2. Alle mennesker har rett til en sikker, sunn og økologisk trygg jord og til rimelighet, likhet og rettferdighet i bestemmelser om klimaets fleksibilitet, tilpasning og begrensning.
 3. Alle mennesker har rett til et klima på jorda egnet til å rettferdig ivareta nåværende generasjoners behov uten å svekke fremtidige generasjoners behov.
 4. Alle mennesker har rett til informasjon om og deltakelse i beslutningstaking som er relatert til endringer i fysiske miljøer de er avhengige av for egen helse og overlevelse.
 5. Alle mennesker har rett til den høyeste oppnåelige standard av helse fri for miljøforurensning, fornedrelse og utslipp av miljøgifter, samt rett til å være fri fra farlig menneskeskapt påvirkning av økosystemet slik at stigende temperaturer opprettholdes godt under bristepunktet på to grader celsius over førindustrielt nivå.

Del II:

 1. Alle mennesker har rett til investeringer i miljøtiltak for å hindre de skadelige konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer, og til hensiktsmessig bistand når katastrofer som følge av klimaendringer inntreffer.
 2. Alle mennesker har rett til informasjon vedrørende klimaet. Informasjonen skal komme i rimelig tid, samt være tydelig, forståelig og tilgjengelig uten unødige kostnader for den som søker informasjon.
 3. Alle mennesker har rett til å ha og uttrykke meninger og til å formidle ideer og informasjon om klimaet.
 4. Alle mennesker har rett til klima- og menneskerettighetsopplæring. Denne opplæringen omfatter retten til å lære fra ulike perspektiver og til å forstå ikke-menneskelige naturlige adferdsmønster og behovene i verdens økosystemer.
 5. Alle mennesker har rett til en aktiv, fri og meningsfull deltakelse i planleggings- og beslutningstakende aktiviteter og prosesser som kan ha innvirkning på miljøet. Dette innebærer en klima -og menneskerettslig konsekvensutredning av foreslåtte tiltak. Det inkluderer også likeverdig vekting av ytringer, uten at prosessen blir dominert av mektige økonomiske aktører.
 6. Alle mennesker har rett til å alliere seg fritt og fredelig med andre, med det formål å beskytte klimaet eller rettighetene til personer som blir påvirket av klimaskade, enten de er mennesker eller andre levende organismer.
 7. I saker som gjelder klimaskade, – trussel eller fare for slik skade, har alle mennesker rett til effektive rettsmidler for å rette krav om oppreisning, inkludert kompensasjon, penger eller annet.

Del III:

 1. Alle mennesker, individuelt og i samarbeid med andre, har en plikt til å beskytte klimaet mot skadelige utslipp.
 2. Alle stater skal respektere og sikre retten til et sikkert, sunt og økologisk miljø og et stabilt klima, samt sikre de rettigheter som er skissert i del I-III i denne erklæringen. Følgelig skal de vedta de administrative og rettslige tiltakene, samt foreta andre handlinger som er nødvendige for å effektivt implementere rettighetene i denne erklæringen.
 3. Alle stater skal sikre et internasjonalt samarbeid med andre stater, internasjonale organisasjoner og institusjoner i den hensikt å respektere rettighetene skissert i del I-III i denne erklæringen. Alle stater skal overholde de rettigheter og plikter som følger av denne erklæringen.
 4. Alle internasjonale organisasjoner og institusjoner skal ta til etterretning de rettigheter og plikter som presenteres i denne erklæringen.

 

GNHRE anerkjenner de viktige bidragene fra Vilde Antonsen (Juss student, UiT Norges Arktiske Universitetet) og Elise Johansen (Førsteamanuensis, Det Juridiske Fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitetet, og K. G. Jebsen Havrettsenteret) som oversettere av utkastet til erklæringen.