Projekt Deklaracji Dotyczącej Praw Człowieka i Zmian Klimatycznych

Projekt Deklaracji Dotyczącej Praw Człowieka i Zmian Klimatycznych

Preambuła

Prowadzeni przez Kartę Narodów Zjednoczonych, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Deklarację Wiedeńską i Program Działania Światowej Konferencji Praw Człowieka, Deklarację Praw Ludów Tubylczych, Protokół z Nagoi i inne znaczące instrumenty międzynarodowe wprowadzające prawa człowieka,

Prowadzeni przez Sztokholmską Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka, Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Konwencję o Różnorodności Biologicznej, Światową Kartę Przyrody, Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, Deklarację z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju oraz inne znaczące instrumenty międzynarodowego prawa środowiska,

Potwierdzając uniwersalność, niepodzielność i współzależność wszystkich praw człowieka,

Świadomi znaczącej zależności całego życia na powierzchni Ziemi od zdrowego ekosystemu planety,

Świadomi tego, że wpływ przemysłowych i konsumenckich działań człowieka na klimat oraz cykl życiowy na Ziemi nieproporcjonalnie dotyka ubogich, kobiety i dzieci, niezabezpieczonych, społeczeństwa żyjące na wyspach, kraje rozwijające się i słabiej rozwinięte, przyszłe pokolenia i niezliczone inne niż ludzkie istoty oraz ekosystemy,

Świadomi tego, że sądy i prawnicy o międzynarodowej reputacji łączą zagwarantowanie praw człowieka z bezpiecznym, zdrowym i odpowiednim ekologicznie środowiskiem oraz, tego że dotyczy to w szczególności praw człowieka związanych ze szkodami klimatycznymi,

Świadomi tego, /em> że ludzkie i inne niż ludzkie istoty naturalne oraz ekosystemy są dotykane przez zmiany klimatyczne, a także tego, że jest powinnością ludzi – jako zarządców – przestrzeganie praw innych niż ludzkie osób naturalnych i ekosystemów,

Świadomi tego, że nauka potwierdza, iż istniejące zmiany klimatyczne mogą zagrozić życiu i zdrowiu obecnych i przyszłych pokoleń,

Głęboko zaniepokojeni poważnymi konsekwencjami w sferze praw człowieka powstałymi w wyniku permanentnej nieudolności politycznej w kwestii osiągnięcia stanowczego zaangażowania w łagodzenie i adaptację zmian klimatycznych; w wyniku dominacji rynku jako głównej wartości kształtującej międzynarodowe reakcje na kryzys klimatyczny; oraz w wyniku braku bezpośredniej odpowiedzialności w międzynarodowym prawie praw człowieka dla korporacji łamiących prawa człowieka dotyczące ludzi i środowiska,

Przekonani, że potencjalna nieodwracalność efektów zmian klimatycznych przyczynia się do powstania nowych form odpowiedzialności zarówno państw, jak i podmiotów niepaństwowych,

DEKLARUJEMY NINIEJSZE ZASADY:

I:

 1. Prawa człowieka i głębokie zaangażowanie w kierunku sprawiedliwości klimatycznej są współzależne i niepodzielne.
 2. Wszyscy ludzie mają prawo do bezpiecznego, zdrowego i odpowiedniego ekologicznie systemu na Ziemi oraz do uczciwości, równości i sprawiedliwości w , adaptacji, łagodzeniu i ułatwieniu przystosowania się do zmian klimatu.
 3. Wszyscy ludzie mają prawo do klimatu na Ziemi, w zrównoważony sposób odpowiadającego potrzebom obecnych pokoleń, bez naruszania praw przyszłych pokoleń do odpowiedniego zaspokajania ich potrzeb.
 4. Wszyscy ludzie mają prawo do informacji oraz do brania udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w środowisku, które jest im niezbędne do zachowania zdrowia i przetrwania.
 5. Wszyscy ludzie mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu zdrowia, wolnego od zanieczyszczenia środowiska, jego degradacji i emisji toksyn oraz do bycia wolnym od niebezpiecznych zmian klimatycznych wywołanych przez człowieka, w taki sposób, aby wzrost temperatur na świecie nie przekroczył punktu krytycznego dwóch stopni Celsjusza powyżej poziomu przedindustrialnego.

II:

 1. Wszyscy ludzie mają prawo do inwestycji w adaptację i łagodzenie zmian klimatycznych, aby zapobiegać szkodliwym konsekwencjom zmian klimatu wywołanym przez człowieka oraz do pomocy w odpowiednim czasie, kiedy dochodzi do katastrof wywołanych przez zmiany klimatu.
 2. Wszyscy ludzie mają prawo do informacji dotyczących klimatu. Informacje te powinny być podawane w odpowiednim czasie, w jasny, zrozumiały sposób oraz bez nieuzasadnionych obciążeń finansowych dla petenta.
 3. Wszyscy ludzie mają prawo do posiadania i wyrażania własnych opinii oraz do rozpowszechniania idei i informacji dotyczących klimatu.
 4. Wszyscy ludzie mają prawo do edukacji dotyczącej klimatu i praw człowieka. Taka edukacja powinna obejmować prawo do nauczania z wielu punktów widzenia oraz do zrozumienia niewytworzonych przez człowieka (naturalnych) sposobów zachowania i wymagań niezbędnych do zapewnienia kwitnącego ekosystemu na Ziemi.
 5. Wszyscy ludzie maja prawo do aktywnego, swobodnego i znaczącego udziału w planowaniu i podejmowaniu decyzji oraz w procesach, które mogą mieć wpływ na klimat. Dotyczy to prawa do bezstronnego wysłuchania oraz prawa do procesu wolnego od zdominowania przez potężnych graczy ekonomicznych.
 6. Wszyscy ludzie mają prawo do swobodnego i pokojowego zrzeszania się z innymi dla celów ochrony klimatu lub praw istot, niezależnie od tego, czy są to istoty ludzkie, czy też inne niż ludzkie istoty naturalne, dotkniętych przez szkody klimatyczne.
 7. Wszyscy ludzie mają prawo do dostępu do efektywnych środków prawnych oraz do wynagrodzenia szkód w procesach administracyjnych lub sądowych dotyczących szkód klimatycznych albo zagrożenia takimi szkodami, w tym do środków odszkodowawczych, pieniężnych i innych.

III:

 1. Wszystkie osoby, indywidualnie i wspólnie z innymi, mają obowiązek chronić klimat przed szkodliwymi emisjami gazów.
 2. Wszystkie Państwa powinny szanować i zapewniać prawo do bezpiecznego, zrównoważonego i odpowiedniego ekologicznie środowiska oraz zapewniać prawa wymienione w częściach I-III niniejszej Deklaracji. Stosownie do tego powinny podjąć administracyjne, prawne i inne kroki niezbędne do efektywnego wdrażania praw zawartych w niniejszej Deklaracji.
 3. Wszystkie Państwa powinny zapewniać międzynarodową współpracę z innymi Państwami oraz organizacjami i agencjami międzynarodowymi dla przestrzegania praw wymienionych w częściach I-III niniejszej Deklaracji.
 4. Wszystkie organizacje i agencje międzynarodowe powinny przestrzegać praw i obowiązków zawartych w niniejszej Deklaracji.

GNHRE dziękuje za wkład Mirosławowi Michałowi Sadowskiemu (studentowi Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), który przełożył niniejszą Deklarację na język polski.