پیش نویس اعلامیه ی حقوق بشر و تغییرات اقلیمی

پیش نویس اعلامیه ی حقوق بشر و تغییرات اقلیمی

Translated by: Asli Abbasi, PhD Student in International Law

Verified by: Dr. Janet Blake, SBU, Tehran, Iran

مقدمه

مبتنی بر منشور سازمان ملل، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه و برنامه ی اقدام وین در کنفرانس جهانی حقوق بشر، اعلامیه ی سازمان ملل پیرامون حقوق مردمان بومی، پروتکل ناگویا و دیگر اسناد بین المللی مرتبط و دربردارنده ی حق های بشری؛

بر مبنای اعلامیه ی استکهلم سازمان ملل پیرامون محیط زیست انسانی، کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی سازمان ملل، کنوانسیون تنوع زیستی، منشور جهانی طبیعت، کنوانسیون سازمان ملل پیرامون حقوق دریاها، اعلامیه ی ریو پیرامون محیط زیست و توسعه، و دیگر اسناد مرتبط با حقوق بین الملل محیط زیست؛

با تاکید مجدد بر جهان شمولی، تفکیک ناپذیری و بر هم وابستگی کلیه ی حق های بشری،

 با اذعان به وابستگی شدید تمامی حیات موجود بر روی کره ی زمین به سیستم زمین پاک؛

با اذعان به اینکه تاثیرات اقلیمی ناشی از فعالیت های صنعتی و مصرفی انسان بر چرخه حیات موجود در کره ی زمین، به نحو نامتناسبی، بر فقراء، زنان و کودکان، افراد آسیب پذیر، اجتماعات واقع در جزایر کوچک، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته، نسل های آینده و تعداد بی شماری از موجودات غیر-بشری و سیستم های زنده تاثیر می گذارد؛

با اذعان به اینکه محاکم و حقوق دانان معتبر بین المللی، تحقق حقوق بشر را به محیط زیستی امن، سلامت و از لحاظ اکولوژیکی، سالم مرتبط می دانند، و این امر لزوماً دربردارنده ی حق های بشری مرتبط با زیان های اقلیمی نیز می گردد؛

با اذعان به اینکه موجودات بشری و غیر-بشری و سیستم های زنده، تحت تاثیر زیان های اقلیمی هستند و اینکه این مسئولیت نظارتی موجودات انسانی است که حقوق موجودات طبیعی غیر-بشری و سیستم های زنده را محترم شمرده و از آن ها حمایت کنند؛

با اذعان به اینکه علم، تهدید تغییرات اقلیمی برای معیشت و رفاه نسل های کنونی و آینده را تایید می کند؛

با نگرانی عمیق از پیامدهای طاقت فرسای حقوق بشری ناشی از تداوم ناکامی سیاسی برای حصول به تعهدات راسخ پیرامون تعدیل و کاهش اثرات اقلیمی، از اولویت دهی به بازار، به عنوان ارزش برتر و هماهنگ کننده ی واکنش های بین المللی به بحران اقلیمی؛ و از فقدان مسئولیت مستقیم در حقوق بین الملل بشر برای شرکت های ناقض حقوق بشر و حقوق زیست محیطی بشر؛

با اطمینان به اینکه برگشت ناپذیری بالقوه ی تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی، نیاز شدید به ایجاد اشکال جدیدی از مسئولیت و پاسخگویی دولتی و غیر-دولتی را موجب می شود؛

اصول زیر اعلام می گردد:

اول:

 1. حقوق بشر و پایبندی عمیق به عدالت اقلیمی، بر هم وابسته و غیر قابل تفکیک هستند.
 2. کلیه ی موجودات بشری از حق برخورداری از سیستم زمینی امن، سلامت و از لحاظ اکولوژیکی سالم، حق بر انصاف، برابری و عدالت در تدارک ابزارهایی برای اصلاح، تعدیل و کاهش تغییرات اقلیمی بهره مند هستند.
 3. کلیه ی موجودات بشری از حق بر اقلیم زمینی مناسب جهت تامین منصفانه ی نیازهای نسل های حاضر و بدون آسیب به حقوق نسل های آینده برای عادلانه برآوردن نیازهای خود برخوردار هستند.
 4. کلیه ی موجودات بشری از حق بر دریافت اطلاعات و مشارکت در تصمیم گیری های مرتبط با تغییر در محیط فیزیکی، که آن ها برای سلامت و بقای خود به آن اتکا کرده اند، برخوردار هستند.
 5. کلیه ی موجودات بشری از حق برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشتی قابل حصول در محیطی عاری از آلودگی زیست محیطی، تقلیل و انتشار سموم زیست محیطی و رهایی از مداخلات انسان-محورانه در سیستم اقلیمی بهره مند هستند؛ به طوری که دمای در حال افزایش جهان، بطور کامل زیر دو درجه سانتیگراد بالاتر از سطح دمای دوران ماقبل صنعتی شدن، حفظ شود.

دوم:

 1. کلیه ی موجودات بشری از حق بر سرمایه گذاری در تعدیل و کاهش برای پیشگیری از پیامدهای زیان آور تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی برخوردارند.
 2. کلیه ی موجودات بشری از حق بر دریافت اطلاعات مرتبط با آب و هوا برخوردارند. اطلاعات باید به موقع، شفاف، قابل درک بوده و بدون هر گونه بار مالی غیر ضروری در دسترس متقاضی قرار گیرد.
 3. کلیه ی موجودات بشری از حق بر داشتن و ابراز نظر و نشر ایده ها و اطلاعات مرتبط با آب و هوا برخوردارند.
 4. کلیه ی موجودات بشری از حق برخورداری از آموزش پیرامون حقوق بشر و آب و هوا برخوردارند. این آموزش باید شامل حق بر یادگیری از منظر دیدگاه های مختلف و حق بر شناخت شیوه های رفتاری طبیعی غیر-بشری و پیش نیازهای لازم برای اکوسیستم های زمینی در حال رشد و نمو باشد.
 5. کلیه ی موجودات بشری از حق بر مشارکت فعال، آزاد و معنا دار در فعالیت و فرآیندهای مرتبط با برنامه ریزی و تصمیم گیری هایی که ممکن است بر آب و هوا تاثیر داشته باشد، برخوردار هستند.
 6. کلیه ی موجودات بشری از حق بر همکاری آزادانه و مسالمت آمیز با دیگران برای تامین هدف حمایت از اقلیم و یا حمایت از حق اشخاص، اعم از اشخاص بشری یا طبیعی غیر-بشری، که از زیان اقلیمی متاثر شده اند، برخوردار هستند.
 7. کلیه ی موجودات بشری از حق برخورداری از شیوه های جبران خسارت و اصلاحی موثر، از جمله غرامت، پرداخت مالی و به شیوه های دیگر، در روندهای رسیدگی قضایی و اداری در قبال زیان اقلیمی و یا تهدید یا ریسک چنین زیانی برخوردار هستند.

سوم:

 1. کلیه اشخاص، به صورت انفرادی یا در اجتماع با سایرین، وظیفه دارند که از اقلیم در برابر انتشار مواد زیانبار حمایت نمایند.
 2. کلیه ی دول باید حق بر محیط زیستی امن، سلامت و از لحاظ اکولوژیکی، سالم و حق بر اقلیمی با ثبات را محترم شمرده و تضمین نمایند و حقوق معین شده در بخش های اول-سوم این اعلامیه را تضمین کنند. بر این اساس، آن ها باید تدابیر اجرایی، قانونی و سایر اقدامات ضروری را برای پیاده سازی حقوق مندرج در این اعلامیه اتخاذ نمایند.
 3. کلیه ی دول باید همکاری بین المللی با سایر دول و سازمان ها و نهادهای بین المللی را در جهت تامین هدف رعایت حقوق مندرج در بخش های اول-سوم این اعلامیه تضمین نمایند. کلیه ی دول باید حقوق و تکالیف مندرج در این اعلامیه را رعایت کنند.
 4. کلیه ی سازمان ها و نهادهای بین المللی باید حقوق و تکالیف مندرج در این اعلامیه را رعایت نمایند.