Förklaring om mänskliga rättigheter och klimatförändringar

Ingress

Med vägledning av Förenta nationernas stadga; Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna; FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter; FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter; Deklaration om urfolkens rättigheter; FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor; Wien-deklaration och handlingsprogrammet från FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter; FN:s konvention om barnets rättigheter; Utkast till FN:s förklaring om småbrukares rättigheter; ILO:s konvention nr 169; Agenda 2030 för hållbar utveckling; Allmän deklaration om Moder Jords rättigheter; The Earth Charter; Nagoyaprotokollet; Avdelning II av Ecuadors grundlag från 2008, och andra relevanta instrument inom folkrätt,

Med vägledning av Stockholm-deklarationen från FN:s konferens om den mänskliga miljön; FN:s ramkonvention om klimatförändringar, dess Kyotoprotokoll och Parisavtal; Världsavtalet för naturen; Havsrättskonventionen, Riodeklarationen om miljö och utveckling, och andra relevanta instrument inom internationell miljörätt,

Bekräftar universaliteten, samhörigheten, det ömsesidiga beroendet och sambandet mellan alla mänskliga rättigheter, sambandet mellan allt liv på jorden och allt liv på jordens avhängighet av en välmående biosfär och jordsystemets integritet,

Erkänner att klimatförändringar, orsakade av mänskliga industriella och konsumerande aktiviteter, oproportionerligt påverkar ursprungsbefolkningar, de fattiga, kvinnor och barn, sårbara, små ö- och kustsamhällen på låg höjd, utvecklingsländer, de minst utvecklade länderna, kommande generationer och otaliga levande varelser och system,

Erkänner att det avgörande förverkligandet av mänskliga rättigheter i klimatkrisens tid kräver fullt rättsligt skydd av levande varelser och system av vilka människoliv är beroende av,

Erkänner att människan är en del av det levande jordsystem,

Erkänner klimatdestruktivitet och livsmiljöförstörelse som resultat av mänsklig separation från naturen,

Erkänner behovet för alla kulturer, trosuppfattningar och traditioner att delta i den fullständiga utvecklingen av klimat- och miljöförvaltning, i undervisning av respekt för alla levande varelser och system samt utveckling av klimatmotståndkraftiga samhällen,

Erkänner att vetenskapen bekräftar hoten om klimatförändringar för jordens system och dess mångfaldiga livsformer,

Erkänner att vetenskapen bekräftar hotet om klimatförändring för försörjningen och välbefinnandet av nuvarande och kommande generationer,

Erkänner att klimatpåverkan oproportionerligt drabbar oräkneliga levande varelser och system som är värdefulla i sin egen rätt och oförmögna att försvara sig själva,

Erkänner att klimatförändringarna tvångsförflyttar befolkningar och att internationell, gränsöverskridande och intern migration har ökat på grund av klimatförändringar och kommer sannolikt att fortsätta göra det,

Erkänner att domstolar och jurister av internationell ställning förbinder uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna till en säker, hälsosam och ekologisk livskraftig miljö, och därför erkänner att skadandet av miljön undergräver de mänskliga rättigheterna,

Erkänner att det är ett förvaltande ansvar för människor är att reagera på klimatfaror och skador orsakade av mänsklig aktivitet,

Djupt oroad över de allvarliga konsekvenserna för mänskliga rättigheter av det fortsatta politiska misslyckandet med att uppnå tillräckliga åtaganden om klimatbegränsning och klimatanpassning; av marknadsdominans som det huvudsakliga värdet för samordning av internationella reaktioner på klimatkrisen; och av den fortgående bristen på ansvarsskyldighet för företagsaktörer som bryter mot mänskliga, miljö- och klimaträttigheter,

Övertygad om att den potentiella oåterkalleligheten av klimatförändringar ger upphov till ett brådskande behov för nya former av statligt och icke-statligt ansvar, ansvarsskyldighet och ekonomisk skyldighet.

FÖLJANDE PRINCIPER TILLKÄNNAGES:

I:

 1. Mänskliga rättigheter och ett djupgående engagemang för klimaträttvisa är ömsesidigt beroende av varandra och odelbara.
 2. Alla människor, djur och levande system har rätt till ett tryggt, hälsosamt och ekologiskt välmående jordsystem.
 3. Alla människor har rätten till rättvisa, jämlikhet och juridisk rättvisa i alla försök och insatser för klimattålighet, anpassning samt begränsning.
 4. Alla människor har rätten till ett världsklimat lämpligt för att rättvist möta de ekologiskt ansvarsfulla behoven för nuvarande generationer utan att försämra rättigheterna för kommande generationers möjligheter att jämlikt tillgodose deras ekologiskt ansvarsfulla behov.
 5. Alla människor, djur och levande system har rätten till bästa uppnåeliga hälsa, fri från miljöförorening, nedbrytning och skadliga utsläpp samt att vara fri från skadlig mänsklig påverkan på klimatsystemet så att stigande globala temperaturen hålls väl under 2 grader celsius över förindustriella nivåer.
 6. Alla människor har rätten till investeringar i anpassning och begränsning för att förhindra de skadliga effekterna av antropogena klimatförändringar, och till internationell solidaritet och läglig hjälp i händelse av klimatdrivna katastrofer.
 7. Alla människor, djur och levande system har rätten till rättvisa, jämlikhet och juridisk rättvisa när det gäller gensvar på klimathotet. Detta inkluderar skydd mot skadliga effekter orsakade av anpassnings- och begränsningsinsatser för att utveckla klimatmotståndskraft, och av den potentiella spridningen av planetär ingenjörskonst.
 8. Alla människor har rätten till en rättvis övergång till ett hållbart samhälle präglat av meningsfull integration och rättvis fördelning.

II:

 1. Alla människor har rätten till information om, och deltagande i, beslutsprocesser som rör ändringar som gjorts till de fysiska miljöer vilka de förlitar sig på för sin hälsa och överlevnad.
 2. Alla människor har rätten till information om klimatet. Informationen ska vara aktuell, tydlig, begriplig och tillgänglig utan olämplig ekonomisk börda för sökanden.
 3. Alla människor har rätten att ha och uttrycka sina åsikter och att sprida idéer och information gällande klimatet.
 4. Alla människor har rätten till utbildning i klimat och mänskliga rättigheter. Utbildningen omfattar rätten att lära från flera perspektiv och att förstå icke-mänskliga naturliga beteendemönster och krav för blomstrande planetära ekosystem.
 5. Alla människor har rätten till aktiv, gratis, och meningsfullt deltagande i planering och beslutsfattande aktiviteter och processer som kan ha en inverkan på klimatet. Detta inkluderar särskilt de rättigheter för ursprungsbefolkningar, kvinnor och andra underrepresenterade grupper till likhet i meningsfullt deltagande. Detta innefattar rätten till en förhandsbedömning av de föreslagna åtgärdernas konsekvenser för klimat- och mänskliga rättigheter. Detta innefattar rätten till att bli hörd och rätten för processer för att vara fri från dominans av mäktiga ekonomiska aktörer. Detta inkluderar urfolkens rättigheter att delta i skyddet av deras rättigheter till sin mark, territorier, naturresurser, besittningsrätt och kulturarv.
 6. Alla människor har rätt att umgås fritt och fredligt med andra, och att samlas fridfullt på offentliga platser, i syfte att skydda klimatet eller rättigheterna för dem som påverkas av klimatskada.
 7. Alla människor har rätt till effektiva rättsmedel och prövning i administrativa eller rättsliga förfaranden för klimatskada eller hot eller risk för sådan skada, inklusive former för ersättning, monetära eller annorledes.

III:

 1. Alla personer, individuellt och i samarbete med andra, har ett moraliskt ansvar att undvika och/eller att minimera metoder som är kända för att bidra till klimatskador.
 2. Alla stater och företag har en skyldighet att skydda klimatet och att respektera de rättigheter som anges i denna förklaring.
 3. Alla parter skall, i alla klimatförändringsrelaterade aktiviteter, respektera, skydda, främja och uppfylla urfolkens rättigheter. Sådana rättigheter inkludera stöd för att underlätta mildrande åtgärder; rätt till kollektivt självbestämmande och till gratis, förhands- och informerat samtycke; till full och jämlikt deltagande i miljö- och politiska processer; och att respektera och skydda inhemsk traditionell kunskap. Detta skall innefatta respekt och skydd för ursprungsbrukliga sedvanelagar och korrekt erkännande av ursprungsbefolkningars roll för att säkerställa integriteten och motståndskraften i naturliga ekosystem.
 4. Alla parter skall, i alla klimatrelaterade åtgärder, säkerställa jämställdhet och fullt och lika deltagande av kvinnor; rättvisa mellan generationerna; en rättvis övergång av arbetskraften som skapar anständigt arbete; livsmedelssuveränitet; och integritet och motståndskraften i naturliga ekosystem.
 5. Alla stater har en skyldighet att ge stöd och solidaritet till klimatflyktingar. Stater skall respektera rätten till bistånd och solidaritet och skapa de nödvändiga rättsliga ramar för att hjälpa och stödja klimatflyktingar i syfte att säkerställa deras liv och värdighet.
 6. Alla stater skall respektera och försäkra rätten till en säker, hälsosam och miljövänlig miljö och ett stabilt klimat, och se till att rättigheterna som beskrivs i del I-III i denna förklaring. Följaktligen skall de anta de administrativa, rättsliga och andra åtgärder som är nödvändiga för att effektivt genomföra rättigheterna i denna förklaring.
 7. Alla stater skall säkerställa internationellt samarbete med andra stater och internationella organisationer och organ för att respektera de rättigheter som anges i del I-III i denna förklaring. Alla stater skall iaktta de rättigheter och skyldigheter i denna förklaring, inklusive extraterritoriellt.
 8. Alla internationella organisationer och organ skall iaktta de rättigheter och skyldigheter i denna förklaring, inklusive mänskliga och processuella rättigheter för ursprungsbefolkningar, kvinnor och andra traditionellt underrepresenterade och marginaliserade grupper och individer.
 9. Alla stater, internationella organisationer, företag och privatpersoner som verkar för att minska klimatskador skall respektera och erkänna rättigheterna för de drabbade människor samt andra levande varelser och system för att vara fri från skador relaterade till klimatförändringar.

 

 

 

 

Scroll Up