Erklæring om menneskerettigheter og klimaendringer

Fortale

Inspirert av FN-pakten, Menneskerettighetserklæringen, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, FNs kvinnekonvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner, Wien-erklæringen og handlingsprogrammet fra FNs verdenskonferanse om menneskerettigheter, FNs konvensjon om barns rettigheter, FNs utkast til en erklæring om bønders rettigheter, ILO-konvensjonen nr.169; 2030-målene for bærekraftig utvikling, verdenserklæringen om rettighetene til moder jord; The Earth Charter; Nagoya-protokollen; Tittel II av 2008 i Ecuadors grunnlov, og andre relevante internasjonale rettskilder,

 

Inspirert av Stockholm-erklæringen om det menneskelige miljø, FNs rammekonvensjon om klimaendring, herunder Kyoto-protokollen og klimaavtalen i Paris, Verdenspakten om naturen, Havrettskonvensjonen, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og andre relevante virkemidler i internasjonal miljørett,

 

Bekrefter universaliteten, samhørigheten, den gjensidige avhengigheten og det innbyrdes forhold mellom alle menneskerettigheter, det innbyrdes forhold mellom alt liv på jorda og avhengigheten av alt liv på jorda for en sunn biosfære og integritet av jordsystemet,

 

Erkjenner at klimaendringer forårsaket av menneskelig industri – og forbrukervirksomhet uforholdsmessig påvirker urfolk, fattige, kvinner og barn, de sårbare, små øysamfunn, utviklingsland og mindre utviklede land, fremtidige generasjoner samt utallige andre levende organismer og biotiske faktorer,

 

Erkjenner at den optimale oppfyllelsen av menneskerettighetene i en alder av klimakrise krever komplett juridisk beskyttelse av den levende organismer og biotiske faktorer som menneskers liv er avhengig av,

 

Erkjenner at alle mennesker er en del av det biotiske jordsystemet,

 

Erkjenner de klimadestruktive og habitatødeleggende resultatene som menneskelig separasjon fra naturen vil medføre,

 

Erkjenner behovet for at alle kulturer, religioner og tradisjoner spiller en rolle i den totale utviklingen av klima – og miljøforvaltning, behovet for undervisning om respekt for alle levende organismer og biotiske faktorer og for utvikling av klimamotstandsdyktige samfunn

 

Erkjenner at vitenskapen stadfester trusselen klimaendringer utgjør for jordsystemet og for deres mange livsformer,

 

Erkjenner at vitenskapen stadfester trusselen klimaendringer utgjør for livsgrunnlaget og velværet til nåværende og fremtidige generasjoner,

 

Erkjenner at klima-påvirkninger vil få uforholdsmessige konsekvenser for utallige levende organismer og biotiske faktorer som i seg selv er verdifulle og ute av stand til å forsvare seg selv,

 

Erkjenner at klimaendringer fortrenger befolkninger og at internasjonal, grensekryssende og intern migrasjon har økt som følge av klimaendringene og sannsynligvis vil fortsette å gjøre det,

 

Erkjenner at i saker som omhandler internasjonal rett, må domstoler og jurister knytte oppfyllelsen av menneskerettigheter til rettigheter om et sikkert, sunt og økologisk levedyktig miljø, og dermed erkjenne at klimaskader undergraver menneskerettigheter,

 

Erkjenner at å respondere på klimaskader og ødeleggelser forårsaket av menneskelig aktivitet, er et forvaltningsmessig ansvar for mennesker,

 

Dypt bekymret over de alvorlige menneskerettslige konsekvensene av det vedvarende politiske nederlaget i å fastsette tilfredsstillende forpliktelser når det gjelder reduksjon og tilpasning av klimagassutslipp; over at markedet dominerer og gis avgjørende vekt i den internasjonale koordineringen av responsen på klimakrisen; og over den pågående mangelen på ansvarliggjøring av næringsaktører som bryter menneske -, miljø – og klimarettigheter.

 

Overbevist om at de potensielt irreversible effektene av klimaendring skaper et presserende behov for nye former for statlig og ikke statlig ansvarliggjøring.

 

Følgende prinsipper erklæres:

 

Del I

 

 1. Menneskerettighetene og en inngående forpliktelse til klimarettferdighet er samhørig og avhengig av hverandre.
 2. Alle mennesker, dyr og biotiske faktorer har rett til et sikkert, sunt og økologisk trygt jordsystem.
 3. Alle mennesker har rett til rimelighet, likhet og rettferdighet i bestemmelser om klimaets fleksibilitet, tilpasning og utslippsreduserende tiltak og satsninger.
 4. Alle mennesker har rett til et klima på jorda egnet til å rettferdig ivareta de økologiske behovene til nåværende generasjoners behov uten å svekke fremtidige generasjoners rett til å få dekkes sine økologiske behov.
 5. Alle mennesker, dyr og biotiske faktorer har rett til den høyeste oppnåelige standard av helse, fri for miljøforurensning, miljøforringelse og skadelige klimagassutslipp, samt rett til å være fri fra farlig menneskeskapt påvirkning på klimasystemet slik at den stigende globale temperaturen opprettholdes under to grader celsius over førindustrielt nivå.
 6. Alle mennesker har rett til investeringer i miljøtiltak for å hindre de skadelige konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer, og til internasjonal solidaritet og hensiktsmessig bistand når katastrofer som følge av klimaendringer inntreffer.
 7. Alle mennesker, dyr og biotiske faktorer har rett til rettferdighet, likhet og rimelighet hva angår respons på trusselen om klimaendringer. Dette inkluderer beskyttelse fra skadelige virkninger som følge av tilpasning og utslippsreduserende tiltak for å utvikle klimamotstandsdyktighet, og fra den potensielle anvendelse av klima – og geologirelatert ingeniørteknologi.
 8. Alle mennesker har rett til en rettferdig overgang til et bærekraftig samfunn preget av meningsfull inkludering og rettferdig fordeling.

 

Del II

 

 1. Alle mennesker har rett til informasjon om, og til deltakelse i, beslutningsprosesser knyttet til endringer gjort i et fysiske miljø som de er avhengige av for egen helse og overlevelse.
 2. Alle mennesker har rett til informasjon vedrørende klimaet. Informasjonen skal komme i rimelig tid, samt være tydelig, forståelig og tilgjengelig uten unødige økonomiske kostnader for den som søker informasjonen.
 3. Alle mennesker har rett til å ha og uttrykke meninger og til å formidle ideer og informasjon om klimaet.
 4. Alle mennesker har rett til klima – og menneskerettighetsopplæring. Denne opplæringen omfatter retten til å lære fra ulike perspektiver og til å forstå ikke-menneskelige naturlige adferdsmønster og behovene i verdens økosystemer.
 5. Alle mennesker har rett til en aktiv, fri og meningsfull deltakelse i planleggings – og beslutningstakende aktiviteter og prosesser som kan ha innvirkning på miljøet. Dette omfatter spesielt urfolk, kvinner og andre underrepresenterte gruppers rett til likestilling gjennom meningsfull deltakelse. Dette inkluderer retten til en forhåndsvurdering av klima – og menneskerettslige konsekvenser av foreslåtte tiltak. Dette inkluderer likeverdig vektig av ytringer, uten at prosessen blir dominert av mektige økonomiske aktører. Dette inkluderer også urfolks rett til å delta i beskyttelse av sine rettigheter til sine landområder, territorier, naturressurser, grunneierrett og kulturarv.
 6. Alle mennesker har rett til å forene seg fritt og fredelig med andre, og til å samle seg fredelig på offentlige steder, i den hensikt å beskytte klimaet eller de som rammes av klimaskader.
 7. I saker som gjelder klimaskade, – trussel eller fare for slik skade, har alle mennesker rett til effektive rettsmidler for å rette krav om økonomisk- eller annen form for kompensasjon.

 

Del III

 

 1. Alle personer, individuelt eller i samarbeid med andre, har et moralsk ansvar til å unngå og/eller minimere praksiser kjent for å bidra til klimaskade.
 2. Alle stater og virksomheter har plikt til å beskytte klimaet og til å respektere rettighetene fastsatt i denne erklæringen.
 3. Alle parter skal, i alle handlinger relatert til klimaendringer, respektere, beskytte, fremme og oppfylle urfolks rettigheter. Slike rettigheter omfatter støtte til tilrettelegging av utslippsreduserende tiltak; rettigheter til kollektiv selvbestemmelsesrett og til fritt, foregående og informert samtykke; til full og likeverdig deltakelse i miljømessige og politiske prosesser; og til å respektere og beskytte urfolks tradisjonelle kunnskap. Dette skal omfatte respekt og beskyttelse for urfolks sedvanerett og anerkjennelse av den rollen urfolk spiller i ivaretagelsen av integriteten og motstandsdyktigheten til naturlige økosystemer.
 4. Alle parter skal, i alle tiltak relatert til klimaendringer, sikre fullstendig kjønnslikestilling og fullstendig og lik deltakelse for kvinner; rettferdighet mellom generasjonene; en rettferdig overgang for arbeidsstyrken som skaper et anstendig arbeidsliv; matsuverenitet; og integriteten og motstandsdyktigheten til naturlige økosystemer.
 5. Alle stater har en plikt til å yte assistanse og solidaritet til klimaflyktninger. Statene skal respektere rettene til assistanse og solidaritet og skape nødvendige juridiske rammeverk til å hjelpe og støtte klimaflyktningene for å sikre deres liv og verdighet.
 6. Alle stater skal respektere og sikre retten til et sikkert, sunt og økologisk miljø og et stabilt klima, samt sikre de rettigheter som er skissert i del I-III i denne erklæringen. Følgelig skal de vedta de administrative og rettslige tiltakene, samt foreta andre handlinger som er nødvendige for å effektivt implementere rettighetene i denne erklæringen.
 7. Alle stater skal sikre et internasjonalt samarbeid med andre stater og internasjonale organisasjoner og institusjoner i den hensikt å respektere rettighetene skissert i del I-III i denne erklæringen. Alle stater skal følge rettighetene og pliktene i denne erklæringen, også ektraterritorielt.
 8. Alle internasjonale organisasjoner og institusjoner skal følge rettighetene og pliktene i denne erklæringen, inkludert de menneskerettslige og prosessuelle rettighetene til urfolk, kvinner og tradisjonelt underrepresenterte og marginaliserte grupper og enkeltpersoner.
 9. Alle stater, internasjonale organisasjoner, virksomheter og individer som handler for å redusere klimaskader skal respektere og erkjenne alle berørte mennesker og andre levende organismer og biotiske systemers rett til å være fri fra all skade relatert til klimaendring.

 

***

GNHRE anerkjenner det viktige bidragene fra Vilde Antonsen (Juss student, UiT Norges Arktiske Universitetet) og Elise Johansen (Førsteamanuensis, Det Juridiske Fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitetet, og K. G. Jebsen Havrettsenteret) som oversettere av denne erklæringen

Scroll Up