ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

คำปรารภ

 

ด้วยแนวทางของ กฎบัตรสหประชาชาติ; ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนาของการประชุมโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ร่างปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชาวนา อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่า พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) (ฉบับที่ 169) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนค.ศ. 2030 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของแม่พระธรณี ปฏิญญาโลก พิธีสารนาโงยา หมวดที่ 2 แห่งรัฐธรรมนูญของประเทศเอกวาดอร์ค.ศ. 2008 และเอกสารระหว่างประเทศอื่นๆ ว่าด้วยเรื่องสิทธิ

 

ด้วยแนวทางของ ปฏิญญาสตอกโฮล์มของการประชุมสหประชาชติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์;  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, พิธีสารเกียวโตและความตกลงปารีส; กฏบัตรแห่งโลกเพื่อธรรมชาติ; อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล; ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และเอกสารอื่นๆ ว่าด้วยเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ,

 

ยืนยัน ความเป็นสากล, ความไม่สามารถแยกออกจากกัน, ความเชื่อมโยง, และความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของสิทธิมนุษยชนทั้งหมด, ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของทุกชีวิตบนโลกและการพึ่งพาอาศัยกันของทุกชีวิตบนโลกบนชีวมณฑลที่ดีและบูรณภาพระบบของโลก,

 

ยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, เกิดขึ้นจากกิจกรรมการบริโภคและอุตสาหกรรมของมนุษย์, ก่อผลกระทบที่เกินสัดส่วนต่อชนเผ่าพื้นเมือง, ผู้ยากไร้, สตรีและเด็ก, กลุ่มผู้ด้อยโอกาส, ชุมชนที่อยู่ในหมู่เกาะขนาดเล็กและพื้นที่ลุ่มชายฝั่ง, ประเทศกำลังพัฒนา, ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด, อนุชนในอนาคต และระบบสิ่งมีชีวิตและมนุษยชาติที่มากมายมหาศาล,

 

ยอมรับว่า การตระหนักรู้ขั้นสูงสุดของสิทธิมนุษยชนในยุควิกฤติด้านสภาพภูมิอากาศต้องการการป้องกันด้านกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบต่อระบบสิ่งมีชีวิตและมนุษยชาติที่ชีวิตมนุษย์พึ่งพาอาศัยอยู่,

 

ยอมรับว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบสิ่งมีชีวิตของโลก,

 

ยอมรับว่า ผลลัพธ์จากการทำลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์และความเสียหายต่อสภาพภูมิอากาศเกิดจากสมมติฐานของมนุษย์ว่าตนเองแยกขาดจากธรรมชาติ,

 

ยอมรับ ความต้องการในทุกวัฒนธรรม, ทุกความเชื่อ, และทุกประเพณีที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาการดูแลด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, การสอนให้เคารพต่อระบบสิ่งมีชีวิตและมนุษยชาติและการพัฒนาชุมชนที่ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศ,

 

ยอมรับว่า วิทยาศาสตร์ยืนยันถึงการคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบโลกและรูปแบบของสิ่งมีชิวิตที่หลากหลายของระบบโลก,

 

ยอมรับว่า วิทยาศาสตร์ยยืนยันถึงการคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำรงชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของอนุชนในปัจจุบันและในอนาคต,

 

ยอมรับว่า ผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศมีผลที่เกินสัดส่วนต่อระบบและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งมีค่าภายในตัวเองของสิทธิของระบบและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น และระบบและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไม่สามารถป้องกันตนเองได้,

 

ยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากร และการอพยพทั้งภายในประเทศ, ข้ามพรมแดน, และระหว่างประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องต่อไป,

 

ยอมรับว่า ศาลและอำนาจฟ้องระหว่างประเทศของนักกฎหมายเชื่อมโยงกับความสำเร็จของสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี, ปลอดภัย, และมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์เจริญเติบโตได้ และเพราะฉะนั้นจึงยอมรับได้ว่าการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นการลดทอนสิทธิมนุษยชน,

 

ยอมรับว่า ความรับผิดชอบในการเป็นผู้ดูแลรักษาของมนุษย์ต่อความเสียหายและอันตรายของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์,

 

วิตกกังวลอย่างมาก จากผลต่อสิทธิมนุษยชนอย่างใหญ่หลวงที่เกิดจากความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องทางการเมืองในการบรรลุข้อตกลงสำหรับการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; จากความสำคัญของตลาดในฐานะคุณค่าที่สูงสุดที่เป็นปฏิกิริยาความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่อวิกฤติสภาพภูมิอากาศ; และจากการขาดความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจในการละเมิดสิทธิมนุษยชน, สิทธิทางสิ่งแวดล้อม, และสิทธิในสภาพภูมิอากาศ,

 

เชื่อมั่นว่า ความไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลที่เพิ่มมากขึ้นต่อความต้องการที่เร่งด่วนในรูปแบบใหม่ของความรับผิดชอบ, ภาระหน้าที่ และความรับผิดของรัฐและไม่ใช่รัฐ

 

หลักการต่างๆ ดังนี้ถูกประกาศว่า:

 

I:

ส่วนที่ 1

 1. สิทธิมนุษยชนและพันธกรณีอย่างจริงจัง ต่อความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศนั้นเชื่อมโยงกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้

 

 1. มนุษย์ สัตว์ และระบบสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี, ปลอดภัย, และมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์เจริญเติบโตได้

 

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในความพยายามและมาตรการเพื่อการฟื้นฟู, การปรับตัว, และการบรรเทาผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ อย่างเป็นธรรม, เสมอภาค และยุติธรรม

 

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในสภาพภูมิอากาศของโลกที่เหมาะสมเพื่อที่จะบรรลุความต้องการที่สมเหตุสมผลอย่างเสมอภาคของอนุชนในยุคปัจจุบันโดยปราศจากการลดทอนสิทธิของอนุชนในยุคอนาคตที่จะบรรลุความต้องการที่สมเหตุสมผลอย่างเสมอภาค

 

 1. มนุษย์ สัตว์ และระบบสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีสิทธิในมาตรฐานด้านสุขภาพที่สูงสุดเท่าที่ทำได้, ปราศจากมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม, การปล่อยมลพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสื่อมโทรม และอิสระจากสิ่งรบกวนจากอันตรายที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อระบบสภาพภูมิอากาศเช่นอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม
 2. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการลงทุนในการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบเพื่อป้องกันผลอันตรายของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ , และสิทธิในภราดรภาพระหว่างประเทศและความช่วยเหลือตามระยะเวลาที่เหมาะสมในกรณีเหตุภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 1. มนุษย์ สัตว์ และระบบสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีสิทธิตอบสนองการคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นธรรม, เสมอภาค และยุติธรรม ซึ่งรวมถึงการป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายจากความพยายามในการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศ, และจากการใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีวิศวกรรมดาวเคราะห์ด้านสภาพภูมิอากาศ

 

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการเปลี่ยนผ่านที่ยุติธรรมไปยังสังคมที่ยั่งยืนที่มีลักษณะเป็นการผนวกรวมอย่างมีคุณค่าและมีความยุติธรรมในการจัดสรร

 

II:

ส่วนที่ 2:

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง, ในการมีส่วนร่วม, ในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่ทำต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์ต้องขึ้นตรงอยู่กับเพื่อสุขภาพและการอยู่รอดของมนุษย์นั้น

 

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องการกับสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต้องเกิดขึ้นตามเวลาที่เหมาะสม, ชัดเจน, สามารถเข้าใจได้, และมีอยู่โดยปราศจาภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมของผู้ยื่นขอ

 

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการมีและแสดงออกความคิดเห็นและมีสิทธิในการเผยแพร่ความคิดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

 

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและสภาพภูมิอากาศ การศึกษานี้รวมถึงสิทธิในการเรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลายและสิทธิในการเข้าใจถึงรูปแบบพฤติกรรมทางธรรมชาติของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และความต้องการของระบบนิเวศวิทยาดาวเคราะห์ที่รุ่งเรือง

 

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างเชิงรุก, อิสระ, และมีความหมาย ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง, สตรีและกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงต่อความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการตรวจประเมินเบื้องต้นของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสภาพภูมิอากาศของกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกเสนอ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับฟังอย่างเสมอภาคและสิทธิสำหรับกระบวนการต่างๆ ที่ปราศจากการครอบงำโดยภาคธุรกิจที่มีอิทธิพล ซึ่งรวมถึงสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่จะมีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิในที่ดิน, ดินแดน, ทรัพยากรธรรมชาติ, สิทธิการถือครองที่ดินและมรดกทางวัฒนธรรม

 

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการรวมกลุ่มกับผู้อื่นอย่างเสรีและสงบ, และในการชุมนุมในที่สาธารณะอย่างสงบ, สำหรับวัตถุประสงค์ในการปกป้องสภาพภูมิอากาศหรือสิทธิต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายด้านสภาพภูมิอากาศ

 

 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการเยียวยาความเสียหายที่มีประสิทธิภาพและค่าสินไหมทดแทนในกระบวนการปกครองและกระบวนการศาลสำหรับความเสียหายด้านสภาพภูมิอากาศหรือการคุกคามหรือความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายดังกล่าวขึ้น, รวมถึงรูปแบบการเยียวยาความเสียหายทางการเงินหรือในรูปแบบอืน

 

III:

ส่วนที่ 3:

 1. ทุกคน, ไม่ว่าจะโดยส่วนตัวหรือโดยการรวมกลุ่มกับผู้อื่น, มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่จะหลีกเลี่ยง และ/หรือปฏิบัติให้น้อยที่สุดในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพภูมิอากาศ

 

 1. รัฐทุกรัฐและหน่วยงานทางธุรกิจมีหน้าที่ที่จะคุ้มครองสภาพภูมิอากาศและหน้าที่ที่จะเคารพสิทธิต่างๆ ในปฏิญญานี้

 

 1. สมาชิกทุกคนต้อง, ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, เคารพ, ปกป้อง, ส่งเสริม และทำให้สิทธิต่างๆ ของชนเผ่าพื้นเมืองบรรลุเป้าหมาย สิทธิดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริม ช่วยเหลือมาตราการบรรเทาผลกระทบต่างๆ; สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของกลุ่มและในการให้ความเห็นชอบบอย่างอิสระ, ก่อนการตัดสินใจและบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ; สิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในกระบวนการทางการเมืองและสิ่งแวดล้อม; และสิทธิในการเคารพและคุ้มครองสำหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งต้องรวมถึงการเคารพและคัมครองกฎหมายจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง, และการรับรองอย่างเหมาะสมในบทบาทของชนเผ่าพื้นเมืองในการทำให้แน่ใจในการบูรณาการและการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติ

 

 1. สมาชิกทุกคนต้อง, ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, รับรองความเสมอภาคทางเพศและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมของสตรี; ความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน; ความเปลี่ยนผ่านที่ยุติธรรมของแรงงานที่สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า; อำนาจอธิปไตยด้านอาหาร; และการบูรณาการและการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติ

 

 1. รัฐทุกรัฐมีหน้าที่ในการจัดความช่วยเหลือและความภราดรภาพต่อผู้ลี้ภัยด้านสภาพภูมิอากาศ รัฐต้องเคารพสิทธิในการช่วยเหลือและภราดรภาพและจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านกฎหมายที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ลี้ภัยด้านสภาพภูมิอากาศในการรับรองชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ลี้ภัยด้านสภาพภูมิอากาศ

 

 1. รัฐทุกรัฐต้องเคารพและรับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี, ปลอดภัย, และมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์เจริญเติบโตได้ และสิทธิในสภาพภูมิอากาศที่ไม่เปลี่ยนแปลง, และรับรองสิทธิต่างๆ ในส่วนที่ 1 ถึง 3 ของปฏิญญานี้ ดังนั้นรัฐต่างๆ จึงต้องยอมรับมาตราทางปกครอง, มาตรการทางกฎหมายต่างๆ และมาตรการอื่นที่จำเป็นในการอนุวัติการสิทธิต่างๆ ในปฏิญญานี้ให้มีประสิทธิภาพ

 

 1. รัฐทุกรัฐต้องรับรองความร่วมมือระหว่างประเทศกับรัฐและองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการเคารพสิทธิต่างๆ ในส่วนที่ 1 ถึง 3 ของปฏิญญานี้ รัฐทุกรัฐต้องยินยอมทำตามสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ในปฏิญญานี้, รวมทั้งภายนอกอาณาเขต

 

 1. องค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องยินยอมทำตามสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ในปฏิญญานี้, รวมทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง, สตรีและกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงตามประเพณีและกลุ่มชายขอบและปัจเจกชน

 

 1. รัฐ, องค์การระหว่างประเทศ, ภาคธุรกิจ และปัจเจกชนทั้งหมดที่มีบทบาทในการลดความเสียหายด้านสภาพภูมิอากาศต้องเคารพและยอมรับสิทธิต่างๆ ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และระบบต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ที่จะออิสระจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Scroll Up